Aktivitetstilbudet i kommunen er viktig for helsen til personer som ikke kan være i ordinært arbeid. For brukerne er det betydningsfullt å ha en plass å gå til på dagtid. I et folkehelseperspektiv er ensomhet, stress, lite sosial støtte og manglende opplevelse av mestring sentrale utfordringer.

Hensikten med aktivitetstilbudet handler om verdien av å være aktiv i eget liv, både sosialt, yrkesmessig og fysisk.

Flere av tjenestene i kommunens aktivitetstilbud er på laveste trinn i omsorgstrappa, og er forebyggende lavterskeltilbud som skal styrke innbyggernes livskvalitet og helse. Kommunens aktivitetstilbud omfatter følgende tjenester:

Definisjon

Aktivitetstilbudet i kommunen rommer tilbud som er åpne for befolkningen, og tjenester rettet mer mot sårbare brukergrupper.

Dagens situasjon

 • Jevn pågang ved dagsenter for personer med demens og med utviklingshemming
 • Dagsenter for demens har mange gode tilbud og har et utstrakt samarbeid med frivillige
 • Enen dagsenter har lykkes godt med nye brukergrupper
 • Aktivitets- og lavterskeltilbudene fungerer godt for de brukergruppene som har tilbud
 • Dagsentrene fanger opp begynnende funksjonsfall, gir avlastning for pårørende, forhindrer ensomhet og tilbyr sosial omgang med andre
 • Det mangler dagaktivitetstilbud til yngre personer i yrkesaktiv alder med sykdom eller skade som hindrer de å være i jobb (fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser, nevrologiske tilstander)
 • Det er ikke arbeidstiltak til alle som har behov for dette
 • Støttekontakt tildeles individuelt

Utfordringer

 • Manglende samarbeid på tvers av enheter
 • Diagnose- og aldersspesifikke tilbud ekskluderer aktuelle brukere
 • Manglende informasjon til aktuelle brukere om tilbud
 • Lavere funksjonsnivå blant brukerne av dagsenter krever mer ressurser i tjenestene til transport og tilrettelegging under måltider
 • Høy terskel for å slippe til i arbeidslivet
 • Gammel og slitt bygningsmasse og inventar som ikke er egnet for oppgavene

Sentralt i planperioden

 • Arbeids- og aktivitetstiltak for aktuelle grupper, herunder lokaler
 • Fritidsaktiviteter og sosial deltagelse
 • Kompetanse og kvalitet
 • Samarbeid med frivillige
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »