Viktige føringer i planarbeidet for barn og unge er å fremme folkehelse, etterstrebe bedring av helhetlig arbeid, styrke samhandling, bedre koordinering og styrke overganger i tjenesteflyten. Tiltak må rettes mot å øke livsmestring og evne til å ta vare på egen helse og utvikling.

Gjennom å arbeide med tidlig innsats og helsefremming på universelle arenaer med tverrfaglig samarbeid ønsker tjenestene for barn og unge å forebygge bedre, systematisk fange opp, gi riktig tjeneste til riktig tid og i riktig omfang.


Definisjon

Tjenestene for barn og unge under Helse og omsorgsplanen består av tilbud gitt innen helsetjenesten, ressurstjenesten, pleie og omsorg og tiltak funksjonshemmede.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), NAV og barnevernstjenesten er ikke definert inn under helse og omsorgsplanens område, selv om disse tjenestene også i stor grad gir tilbud til barn, unge og familier med helse og omsorgsutfordringer.

Dagens situasjon

 • Nesten alle benytter seg av oppfølging i helsestasjons- og skolehelsetjenestene
 • Høy faglig kompetanse i kommunen, men kompetansedelingen må bli bedre –
 • Det er mange positive utviklingstrekk blant barn og unge som er fornøyd med skole, lokalmiljø og foreldre (Ungdata 2018)
 • Halvparten av ungdommene er ikke fornøyd med egenhelsen (Ungdata 2018)
 • Mange unge opplever høyt press og er plaget av ensomhet (Ungdata 2018)
 • Mange nye tiltak er under utprøving (psykisk helse, foreldreveiledning)
 • Flere unge har prøvd eller bruker cannabis (Ungdata 2018)

​​​Utfordringer

 • Ivareta folkehelseperspektivet: Prioritere universelle tilbud for alle barn og unges oppvekst og helse
 • Kommunen har utfordringer knyttet til tilbud og oppfølging av risikoutsatte barn og ungdom
 • Må sikres god kvalitet, differensierte og koordinerte tjenester til barn og unge med sammensatte og langvarige helsevansker
 • Behov for bedre samhandling av tjenestene til barn og unge
 • Økende antall barn og unge med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse
 • Økende antall barn og unge med psykisk helse-utfordringer og/eller rusutfordringer

Sentralt i planperioden

 • Forebyggende arbeid, tidlig innsats og familieperspektiv
 • Risikoutsatte barn og unge, foreldre og barn som pårørende
 • Livsmestring og evnen til å ta vare på egen helse og utvikling
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
 • Brukermedvirkning, pårørendestøtte og samarbeid med frivillige
 • Organisering av tjenestene, herunder videreutvikle "Familiens hus"
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »