Behovet for hjelp til å skaffe seg egnet bolig kan være begrunnet i alder, bevegelseshemning, psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse eller rusproblem. Høy alder gir i seg selv ikke rett til kommunal bolig. Det vesentlige er om innbyggeren selv er i stand til å finne en bolig som passer ens livssituasjon eller ei.

For enkelte familier som er leietakere i kommunale boliger, kan behovet være knyttet til barns spesielle utfordringer eller funksjonsnedsettelser. Kommunens eget eiendomsforetak, Molde Eiendom KF, forvalter ca. 600 boliger. I tillegg har kommunen inngått fremleie-avtale for ca. 100 boliger som eies av andre (MOBO, stiftelser).

Definisjon

Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at alle innbyggerne i kommunen skal bo trygt og godt. I tillegg er det en nasjonal målsetning at alle som trenger det, skal få hjelp til å bo. Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dagens situasjon

 • Omlag 4-5 % av Moldes innbyggere bor i kommunalt eid eller disponert bolig. Det mottas ca. 300 søknader i året, hvorav noen gjelder bytte av bolig
 • Kontor for tildeling og koordinering (KTK) har tildelingsrett til ca. 290 boliger i henhold til tildelingskriterier
 • Det er faste samarbeidsmøter mellom Molde Eiendom, KTK og ulike tjenesteytende enheter
 • Det er høy slitasje på enkelte boliger, som følge av leietakere med mangelfull boevne
 • Har periodevis flere ledige boliger; både gjennomgangsboliger og boliger der KTK har tildelingsrett
 • Gjengs leie gjelder som prinsipp for fastsetting av husleie
 • Husbankens virkemidler for vanskeligstilte innbyggere, bl. annet Startlån, benyttes i liten grad

Utfordringer

 • Det mangler system og rutiner, samt tallgrunnlag, for grundig kartlegging av fremtidig boligbehov
 • Samhandling blant enheter som arbeider med boligtildeling, boligforvaltning og innholdstjenester
 • Økende behov for tilrettelagte boliger
 • Vakanser sett i lys av beliggenhet, husleie og standard
 • Nye tilskuddsregler fra Husbanken reduserer kommunens handlefrihet, og tilskuddsordningen har blitt dårligere for Molde kommune fra 2018
 • De fleste av dagens boliger er ikke tilrettelagt for fremtidens velferdsteknologi

​​Sentralt i planperioden

 • Samhandling, organisering og brukermedvirkning
 • Husbankens virkemidler (Molde kommune / bistå vanskeligstilte innbyggere)
 • Dimensjonering, lokalisering, utforming og standard i kommunale boliger
 • Velferdsteknologi i kommunale boliger
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »