God helse er mer enn fravær av sykdom, det er også å mestre hverdagens krav. Behandling skal ikke bare reparere en skade eller fjerne sykdom, men også redusere sykdomsfølelse og øke lysten på livet. Det å styrke pasientens mestring og livskvalitet er helt sentrale verdier i et behandlingstilbud.

Pleie og omsorg, helsetjenesten, ressurstjenesten, samt private fysikalsk institutt med hjemmel fra kommunen tilbyr dagbehandlingstilbud.

​Definisjon

Dagbehandling skal både redusere symptom og plager, og bidra med kunnskap til å mestre. Stadig mer av helse- og omsorgstjenestene foregår på dagtid og utenfor institusjon, dvs. i brukerens hjem. Dagbehandling utføres ofte i et samarbeid mellom personen selv, pårørende og ansatte.

Dagens situasjon

 • Helsestasjon for eldre er godt benyttet og avlaster andre helse- og omsorgstjenester
 • Lavterskel behandlingstilbud innen psykisk helse og rus har kort ventetid
 • Fastleger henviser flere til frisklivssentralen, dette bidrar til mer fokus på forebyggende helsearbeid
 • Behov for tilbud innen kosthold og ernæring, med individuelt tilpasset opplæring og veiledning til brukere
 • De fysikalske instituttene har lange ventelister for ikke-akutte pasienter, og den elektroniske samhandlingen med fastlegene er vanskelig og tidkrevende
 • Frisklivssentralen har noe ledig kapasitet i forhold til individuell veiledning
 • Flere hjemmeboende eldre har vansker knyttet til rus og /eller psykisk helse, og vansker med å sette ord på og be om hjelp til denne type utfordringer
 • Tjenestene får stadig flere komplekse saker innen rusbehandling

Utfordringer

 • Økende folkehelseutfordringer knyttet til kosthold, ernæring og fysisk aktivitet
 • Psykiske lidelser som angst, depresjon og rusrelaterte lidelser er økende
 • Komplekse saker som krever langvarig og tverrfaglig samhandling mellom mange tjenester
 • Pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet mangler tilbud
 • Manglende samordning av ventelister for fysikalske tjenester
 • Vanskelig å nå flyktning- og innvandrergruppen
 • Flere eldre har vansker innen rus og psykisk helse

Sentralt i planperioden

 • Eldre med rus og psykisk helseplager
 • Kosthold, ernæring og somatisk helse
 • Pårørende som ressurs
 • Forebygging og tidlig innsats
 • Mestring aktivitet og deltakelse
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »