Demens er et syndrom som forårsakes av ulike organiske sykdommer eller skader i hjernen. Sannsynligheten for å utvikle demens øker med høyere alder, og over 40% av 90-åringene rammes. Det finnes ingen kurativ behandling, og gjennomsnittlig levetid fra symptomdebut til død er 8,1 år. Nesten alle tilbringer den siste tiden på sykehjem.

Det mangler gode estimat på forekomsten av demens, men flere eldre innebærer økning i antallet personer med demens. Den største gevinsten, både menneskelig og økonomisk, for å imøtekomme økningen er å legge til rette for at pasienten kan bo hjemme så lenge som mulig. Demenssykdom krever også døgnbaserte tjenester, og derfor må det også satses på tilrettelagte institusjonsplasser.

Dagens situasjon

 • Personsentrert demensomsorg legges til grunn i behandlingen
 • Godt og nært samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Høy belastning på pårørende før overgang til institusjon
 • Personer med demens og deres pårørende bruker i liten grad kommunale tjenester før overgang til heldøgns omsorg
 • Ny kunnskap fastslår at «smått er fortsatt godt» når det gjelder boform for personer med demens
 • Har et kompetansesenter for personer med demens sykdom, med dagsenter, bofellesskap og institusjonstilbud

Utfordringer

 • I dagens demensomsorg er det et hull i omsorgstrappen som må fylles for at personer med demens kan bo hjemme lenger, og for å hindre at pårørendebelastningen blir urimelig stor
 • Dagens tjenester i hjemmet er ikke organisert på en slik måte at de kan ivareta personer med demens på en god og helhetlig måte
 • Ved samtidig ruslidelse er det vanskelig å definere årsaken til kognitiv funksjonssvikt og iverksette riktige tjenester
 • Antall personer med demenssykdom øker
 • Tilpasset bemanning og kompetanse

Sentralt i planperioden

 • Demenskompetanse blant ansatte og pårørende
 • Tverrfaglig demensteam
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Forebyggende arbeid
 • Dagaktivitetstilbud
 • Avlastningsordninger
 • Lavterskeltilbud uten krav til diagnose eller vedtak
 • Opplæring, oppfølging og støtte til de frivillige
 • Dimensjonering av heldøgns omsorgstilbud
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »