Det er et stort mangfold enkeltpersoner og organisasjoner som bidrar med frivillig arbeid inn mot helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Det pågår en rekke aktiviteter så som aktivitetsvenn, ulike enkeltarrangement, besøksvenn, ulike aktivitetstilbud, ledsagertjeneste, likepersonarbeid, praktisk arbeid, trim-, trenings- og turgrupper og underholdning. Frivilligheten har tilbud inn mot:

I planarbeidet ble representanter fra frivilligheten invitert til dialogkafe, noen sitat derfra:


Definisjon

Kulturtjenesten har den formelle kontakten med frivillige organisasjoner, blant annet gjennom tilskuddsordninger og utleie av lokaler. Frivilligsentralen er en del av Kulturtjenesten og mottar henvendelser fra personer som ønsker å delta i frivillig arbeid, og fra innbyggere som ønsker hjelp fra frivillige. Mye skjer også via direkte kontakt mellom helse- og omsorgstjenestene, frivillige enkeltpersoner og organisasjoner.

Dagens situasjon

 • Etterspørselen etter tilbud er større enn frivilligheten kan dekke
 • Det er ikke satt av tid til kontakt med frivillige i tjenestene
 • Frivillig arbeid oppleves meningsfullt for dem som deltar
 • Eksempler på tilbud som fungerer godt i et samspill mellom frivillige enkeltpersoner/frivillige organisasjoner, andre aktører og kommunen er Aktivitetsvenn for personer med demens, Bydelskafeen på Glomstua, ordningen med matombringing til hjemmeboende og "Bergmogjengen"

​Utfordringer

 • Lite koordinering av frivillig arbeid i kommunen
 • Rekruttering og informasjon om frivillighet er mangelfull
 • Behov for arena for frivillige, en møteplass
 • Frivillige må møtes og ivaretas bedre av tjenestene
 • Kontinuerlig behov for opplæring av frivillige
 • De ulike tjenestene i kommunen har lite kjennskap til det frivillige tilbudet i kommunen

​Sentralt i planperioden

 • Koordinering og opplæring
 • Strategi for informasjon og rekruttering
 • System for god samhandling mellom frivillige og tjenesteapparat
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »