Habilitering og rehabilitering inkluderer alle brukere av helse- og omsorgstjenester som har behov for målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og å lære å mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse.

Fagplan for habilitering og rehabilitering 2018- 2025 er en del av Helse og omsorgsplanen og har følgende fokusområder:

 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester
 • Opprettholde og/eller vinne tilbake mestringsevne
 • Styrke samarbeid med brukere, brukerorganisasjoner og med andre etater internt og eksternt
 • Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, og at koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivå og etater.

Definisjon

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Dagens situasjon

 • Bruker deltar aktivt i kartlegging, mål og tiltak
 • For stort fokus på sykdom
 • For lite fokus på helsefremming og mestring
 • For lite fokus på pårørendes rolle
 • Stort behov for fysioterapi, ergoterapi og hjelpemiddelforvaltning
 • Mange gode og velfungerende ansvarsgrupper

Utfordringer

 • Økende antall brukere med store og sammensatte utfordringer
 • Behov for større faglig bredde og høyere kompetanse enn tidligere
 • Kompetanse lite delt og lite kjent på tvers av enheter
 • Større krav til samhandling
 • Generell utfordring å få til god kartlegging

Sentralt i planperioden

 • Holdningsendring rettet mot helsefremming og hverdagsmestring gjennom rett tjeneste til rett tid
 • Teambasert arbeid
 • Kompetanse og ressurser til habilitering barn og unge
 • Hjelpemiddelforvaltningen
 • Velferdsteknologi for økt egenmestring, trygghet og kvalitet for brukerne
 • Pasientforløp og samhandling
 • Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
 • Samarbeid med aktører utenfor helse og omsorg
 • Døgnrehabilitering
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »