Gjennom arbeidet med helse- og omsorgsplanen har det blitt synliggjort en rekke utfordringer og områder det må jobbes med i planperioden, for å utvikle tjenestetilbudet i takt med behovet i befolkningen. De største utfordringene er et økende antall personer med behov for kommunale helsetjenester, kompleksiteten i oppgavene og behovene til brukergruppene, riktig dimensjonering i takt med endringene og samhandling og koordinering av de ulike delene av tjenestetilbudet. Ny teknologi og nye digitale løsninger skal implementeres. Dette vil påvirke både tjenesteomfang og måten vi yter tjenester på. Økning i både tjenesteomfang og kompleksitet gir utfordringer når det gjelder rekruttering og kompetanse.

Planen skal gjøre kommunen i stand til å møte disse utfordringene, samt sikre at mål i Kommuneplanens samfunnsdel, nasjonale føringer og lovverk følges opp.

Fra kommuneplanens samfunnsdel:

 • Hjemmetjenester og heldøgnsomsorg skal være tilgjengelig
 • Levere tjenester som fremmer helse og forebygger sykdom
 • Levere tjenester til rett tid, riktig mengde og kvalitet
 • Ha høy egenkompetanse, rekruttere og beholde
 • Gode prosedyrer og styringsverktøy
 • Fjerne uønsket deltid

Molde kommune må fortsatt ha fokus på å styrke tjenestetilbudet og innsatsen på de laveste trinnene i omsorgstrappen, som et generelt forebyggende tiltak mot press i de mest ressurskrevende tjenestene (heldøgns omsorgstjenester).

Helse- og omsorgsplanen definerer fire strategier for hvordan kommunen skal nå målene om å utvikle et helhetlig, koordinert, forutsigbart og framtidsrettet tjenestetilbud:

 • Tidlig innsats, mestring, aktivitet og deltakelse

  Helse- og omsorgsdepartementet har beskrevet forebygging av sykdom og funksjonssvikt som en av hovedutfordringene i helse- og omsorgstjenestene i regjeringens plan for omsorgsfeltet (Omsorg 2020):

  «En av hovedutfordringene i fremtidens helse -og omsorgstjeneste er å oppnå mer forebygging av sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer. Å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer inngår i kommunenes sørge-for ansvar. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Dette kan oppnås ved en mer aktiv tilnærming til personer eller grupper som er i risikosonen for å utvikle sykdom eller redusere sitt funksjonsnivå, eller som allerede har redusert funksjonsevne. God opplæring, veiledning og støtte av brukere er i tillegg viktig for å unngå forverring og kunne mestre livet med sykdom».

  Hva betyr dette
  Tidlig innsats betyr helsefremmende og forebyggende tiltak, men også å ta tak tidlig for å stoppe en uønsket utvikling. Mestring, aktivitet og deltakelse forutsetter blant annet god bruker- og pårørendemedvirkning og tydelig forventningsavklaring.

  Hvorfor er dette viktig
  Det er viktig for å bidra til at innbyggerne skal mestre egne liv i størst mulig grad, og dermed også redusere behovet for helse- og omsorgstjenester på sikt.

  Hvordan tar vi tak i dette
  Tjenester til barn og unge er særlig viktig i et tidlig innsats-perspektiv. Gode, tverrfaglige og godt koordinert tjenester er en forutsetning. Barn og unge som pårørende skal ivaretas særskilt.

  Molde kommune må også ha et særskilt fokus på dag- og aktivitetstilbud for alle brukergrupper og økt bruk av lavterskeltilbud.

  Deltakelse i frivillig virksomhet er helsefremmende og fremmer livskvalitet hos den enkelte, og kan samtidig avhjelpe tjenestene med tiltak knyttet til aktivitet og sosial deltakelse. Kommunen må derfor i større grad legge til rette for frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene.

  Egenmestring og hverdagsrehabilitering skal være førende for tjenesteutviklingen i Molde kommune. Brukerne skal medvirke ved gjennomføring av tjenestene, og kommunen skal samarbeide med brukerne i utforming av tjenestetilbudet til den enkelte. Alle pårørende skal ivaretas bedre og støttes som ressurs.

  Implementering av ny teknologi og nye digitale løsninger skal bidra til å understøtte målene om egenmestring, egenressurser og ferdigheter.

  Gode boforhold for alle, jf. kommunens ansvar for en helhetlig boligpolitikk/boligsosial handlingsplan, er viktig.

  Innbyggerne skal sikres tilstrekkelig informasjon om kommunens tjenestetilbud.  Tidlig innsats gjennom styrking av helsefremmende og forebyggende tiltak Årlig driftskostnad Investering Gjennomføring
  Utarbeide en handlingsplan for tidlig innsats i tjenestene til barn og unge (ses i sammenheng med gjennomføring av handlingsdelen i barne- og ungdomsplanen) 2019
  Utarbeide et system for oppfølging av ungdom og unge voksne med psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer 2019
  Utarbeide system for oppfølging av barn som pårørende (ses i sammenheng med handlingsdelen i barne- og ungdomsplanen og pågående prosjektarbeid i Ressurstjenesten) 2019
  Styrke habiliteringstjenestene til barn med ergo- og fysioterapi, evet i eget habiliteringsteam 1 400 000 2020
  Styrke tilbudet om hverdagsrehabilitering (ressurser i hverdagsrehabiliteringsteamet, implementere tankegang i hele tjenesten) 700 000 2019
  Opprettholde og styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Kompensere for evet bortfall av prosjektmidler til 4 stillinger i 2018 2 800 000 2019
  Avklare etablering av Home-start som tiltak for oppfølging av risikoutsatte barn/familier i samarbeid med frivilligheten. (Tiltaket må ses i sammenheng med prosess knyttet til oppfølging av barne- og ungdomsplanen). Krever kommunal egenfinansiering.  500 000 2019
  Prøve ut en ordning med informasjon til innbyggere som fyller 75 år, med tilbud om hjemmebesøk (bolig, sosialt nettverk, aldring, fysisk aktivitet, psykisk helse, rus, kosthold mm) 300 000 2020
  Styrke helsestasjonen for eldre 300 000 2020
  Utarbeide en lokal pårørendeveileder med utgangspunkt i den nasjonale pårørendeveilederen. 2019
  Kartlegge behov og evet etablere flere møteplasser for pårørende  2020
  Styrke frisklivssentralen som forebyggende ressurs 350 000 2020
  Større bredde i tilbudet om foreldrestøttende tiltak - organiseringen må avklares 700 000 2020
  Mestring, aktivitet og deltakelse Årlig driftskostnad Investering Gjennomføring
  Velferdsteknologi - kommunen må være proaktiv i implementering av gode, anbefalte teknologier og digitale løsninger x Hele planperioden
  Utrede nytt arbeids- og aktivitetshus. Tiltaket må ses i sammenheng med utvikling av Enen-senteret x 2019
  Opprette stilling som frivilligkoordinator for helse- og omsorgstjenestene 700 000 2019
  Rekruttere og engasjere flere av innbyggerne til frivillig innsats knyttet til aktivitet og sosial deltakelse for brukere av helse- og omsorgstjenestene Hele planperioden
  Etablere møtested for frivillighet, herunder Frivilligbørs 2020
  Utvikle og styrke rehabiliteringtilbudet til rusavhengige jf ny rusreform fra 2020  og opptrappingsplan for rusfeltet. Usikkert finansieringsbehov jf signal om nasjonal styrking. 2019
  Tilby "Ta tak kurs" for pårørende til personer med rus- og psykisk helseutfordringer 2019
  Etablere system for bruker- og pårørendemedvirkning i alle deler av tjenestene 2020
  Etablere en treningsleilighet for personer i rehabiliteringsfase. Opphold skal bidra til egenmestring. (Kan vurderes som del av fremtidig helsehus) x 2021
  Styrke det generelle rehabiliteringstilbudet med logoped, ergoterapeut og fysioterapeut. 1 400 000 2020
  Utrede og etablere aktivitetsgrupper - som alternativ til individuell støttekontakt/fritidskontakt 2020
  Utrede dagaktivitetstilbud for voksne i yrkesaktiv alder og som står utenfor arbeidslivet. Det kan søkes om prosjektmidler til tiltaket 2019
  Tilrettelegge uteområdet ved Råkhaugen tilpasset personer med demenssykdom. Deler av arbeidet kan gjennomføres i samarbeid med frivillige.  x 2020

  *700 000 brukes her som gjennomsnittlig årslønn inklusive sosiale kostnader

 • Koordinering og samhandling

  Den som trenger helsetjenester forventer at tjenesteytere kommuniserer på en slik måte at informasjon kommer videre til neste ledd. For brukere og pårørende er det avgjørende at tjenestene henger sammen. Samhandling handler om hvordan aktørene tar ansvar for å legge til rette for at tjenestene framstår som sammenhengende og planlagte med klar ansvarsfordeling seg i mellom, uten glipper eller unødig dobbelt arbeid. Det er bred erkjennelse av at samhandlingen i dag i mange tilfeller ikke fungerer godt nok.

  Hva betyr dette
  Koordinering og samhandling innebærer at brukerne får riktig tjeneste til rett tid og omfang.

  Hvorfor er dette viktig
  God koordinering og samhandling gir bruker og pårørende trygghet og forutsigbarhet i ulike overganger mellom tjenester, både internt i kommunen og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

  Hvordan tar vi tak i dette
  Vi skal sikre bedre koordinering og samhandling ved å endre rutinene for tildeling og oppfølging av helse- og omsorgstjenester. Tverrsektoriell, ambulant og teambasert organisering av ulike tjenester, og mellom ulike enheter, vil være et viktig virkemiddel. Videre skal vi sikre at bruker får nødvendig informasjon for å få innsikt i egen helsetilstand og innholdet i tjenestene.


  Koordinering og samhandling Årlig driftskostnad Gjennomføring
  Utarbeide en god oversikt over tjenestetilbudet - struktur og tilgjengelighet. Sikre god informasjon og bidra til forventningsavklaring. 2019
  Det opprettes/velges frivilligkontakt i aktuelle tjenester som ønsker samarbeid med frivilligheten  2019
  Utrede organisering og etablering av et tverrsektorielt og samlokalisert boligkontor i KTK. Disse funksjonene er delt mellom KTK, Molde Eiendom KF og NAV i dag. 2019
  Etablere tverrfaglige vurderingsteam i tilknytning til KTK. Ved tildeling og koordinering av tjenester/tjenesteomfang skal hverdagsmestringstankegangen implementeres i alle deler av tjenestene. 2019
  KTK sin funksjon som koordinerende enhet styrkes jf. Helse- og omsorgstjenestelovens krav om individuell plan, ansvarsgrupper mm. 700 000 2019
  Utarbeide og implementere flere helhetlige pasientforløp. Tiltaket skal sikre større forutsigbarhet, medvirkning, koordinering og ansvarliggjøring. Styrker tverrfaglingheten og kan bidra til å redusere den samlede ressursbruken.  Hele planperioden
  Opprette demensteam som skal utrede og kartlegge brukere på et tidlig stadium. Starter med to stillinger, omfanget må vurderes i takt med behovet. Organisering av teamet må avklares. 1 400 000 2019
  Opprette et felles, palliativt team gjennom bedre samordning av eksiterende ressurser og kompetanse 2019
  Etablere et tverrfaglig rådgivningsteam ved behov for tilpasning i egen bolig ved store/varige funksjonsnedsettelser (ergoterapi, teknisk kompetanse, NAV mm) 2019
  Vurdere alternativ organisering av tjenester i hjemmet til personer med demenssykdom - egen hjemmetjenesteressurs 2020

  *700 000 brukes her som gjennomsnittlig årslønn inklusive sosiale kostnader

 • Rekruttering og kompetanse

  Stadig større brukergrupper kjennetegnes ved å ha sammensatte lidelser og/eller kompliserte tilstander, og har behov for omfattende tjenester fra flere deler av hjelpeapparatet. I tillegg tilsier demografisk utvikling flere eldre, og dermed behov for rekruttering ut over å erstatte de som slutter på grunn av oppnådd pensjonsalder. Oversikt viser at en stor del av de ansatte vil oppnå pensjonsalder i planperioden.

  Hva betyr dette
  Det må legges økt fokus på tiltak knyttet til rekruttering og kompetanseheving.

  Hvorfor er dette viktig
  Rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse vil bidra til mer effektive tjenester, stabilitet, forutsigbarhet, godt omdømme og godt arbeidsmiljø, samt virke positivt inn på sykefraværet.

  Hvordan tar vi tak i dette
  Vi skal arbeide for at helse- og omsorgstjenestene beholder, rekrutterer og videreutvikler tilstrekkelig og riktig kompetanse for å løse dagens og morgendagens oppgaver. Implementering av nye arbeids- og behandlingsmetoder, ny teknologi og nye digitale løsninger vil endre måten vi utfører mange av dagens tjenester på.  Rekruttering og kompetanse Årlig driftskostnad Gjennomføring
  Kompetanse som kommunen ikke har i dag, men som det er behov for:
  Ernæringsfysiolog 700 000 2020
  Synskontakt 350 000 2019
  Hørselskontakt 350 000 2019
  Farmasøyt 700 000 2020
  Kompetanse kommunen trenger mer av:
  Psykologer (pålegg fra 2020) 2 000 000 2020
  Utarbeide en helhetlig rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene, jf strategisk kompetanseplan (skal omfatte lønnsstrategisk handlingsplan, vurdering av incentivordninger for studenter og elever, utrede alternative turnusordninger som rekrutterer og beholder mm). 2020
  Etablere endringsagenter knyttet til hverdagsmestring, velferdsteknologi mm. 700 000 2019 og 2020
  Øke antallet fastleger med ett årsverk hvert annet år. 200 000 2019
  Etablere veilederordning for leger i utdanning - viktig for å rekruttere og beholde fastleger. Kompensasjon for bortfall av sentral veilederordning. 200 000 2019
  Utvikle gode samarbeidsfora mellom kommunen og (lokale) utdanningsinstitusjoner Hele planperioden

  *700 000 brukes her som gjennomsnittlig årslønn inklusive sosiale kostnader

 • Dimensjonering og lokalisering

  Ved helhetlig dimensjonering av helse- og omsorgstjenester legges ofte befolkningen over 67 år til grunn. Selv om det er personer i alle aldre som mottar helse- og omsorgstjenester, er det denne målgruppen som best fanger opp ulikheter i demografi og dermed behovet for tjenester. I tillegg til en stadig eldre befolkning, ser vi en økning i utfordringene knyttet til rus og psykisk helse, samt at tjenestene og målgruppen til Tiltak funksjonshemmede endrer karakter.

  Hva betyr dette
  Helse- og omsorgstjenestene må utvikles i tråd med behovet i befolkningen, og i samsvar med nye arbeids- og behandlingsmetoder, ny teknologi og nye digitale løsninger.
  Det er et mål at tjenester, der det er formålstjenlig, skal lokaliseres nært der folk bor. Befolkningens bosettingsmønster må derfor vektlegges ved lokalisering av tjenestetilbud og ved utbygging av framtidig økt kapasitet.

  Hvorfor er dette viktig
  Samhandlingsreformen legger til grunn at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. Tjenestetilbudet skal være bærekraftig og fremtidsrettet.

  Hvordan tar vi tak i dette
  Molde kommune skal fortsatt ha fokus på å styrke tjenestetilbudet og innsatsen på de laveste trinnene i omsorgstrappen, men må samtidig ha fokus på utvikling og utbygging av heldøgns omsorgstjenestetilbud i tråd med behovet.  Dimensjonering og lokalisering Årlig driftskostnad Investering Gjennomføring
  Økt tilrettelegging for privat og kommunal utbygging av ønskede boligtyper slik at innbyggere skal kunne bo lengst mulig i eget hjem x Hele planperioden
  Etablere et nytt heldøgnsbemannet bofellesskap med minst 25 plasser i Reknes terasse. 11 500 000 x 2022
  Utvide Råkhaugen omsorgsssenter med 16 sykehjemsplasser x 2019 - 2021
  - herunder utvidet kapasitet for korttid/avlastning (8 plasser) for personer med demenssykdom 7 200 000 2021
  - herunder utvidet kapasitet for langtidsplasser (8 plasser) for personer med demenssykdom, herav 4 forsterkede plasser 8 400 000 2021
  2019
  Tilstrekkelig antall tjenestebiler  - god flåtestyring. Leasingkostnad pr bil pr år 24 000 Hele planperioden
  Utrede samlokalisering av tjenester rettet mot barn og unge - Familiens hus (barnevern, helsestasjoner, fysio- og ergoterapi for barn, PPT, annet) x 2019
  Planlegge og etablere helsehus. Aktuelle funksjoner er KAD, legevakt, legevaktsentral, responssenter, fastlegekontor, rehab/hab, fysio- og ergoterapi, døgnrehabilitering, treningsleilighet, andre kommunale funksjoner. I tillegg funksjoner for spesialisthelsetjenesten (ambulanse, blodtapping, røntgen mm) x 2019
  Styrke hjemmetjenestene i takt med utviklingen av befolkninges behov for tjenester i hjemmet - gj.sn 2 still. pr år 1 400 000 Hele planperioden
  Økt tilsynslegeressurs til sykehjem 300 000 2021
  Nødvendlig medisinsk utstyr i sykehjem i takt med utviklingen /pasienttyngden. Det er søkt om prosjektmidler til delfinansiering av tiltaket. 500 000 2019
  Legeressurs til andre kommunale oppgaver (skoleleger, helsestasjon, flyktning, rus/psykisk helse) 300 000 2020
  Finansiere dagaktivitetsplasser for personer med demenssykdom som er statlig finansiert pr 2018 ved evet bortfall av statlig finansiering. 3 500 000 2019
  Utvidelse av den interkommunale legevakta (eget arbeid og egen rapport) I planperioden
  Styrke kapasiteten i hjelpemiddelforvaltningen - viktig for å redusere ventetiden knyttet til utlevering og reparasjoner av hjelpemidler 1 400 000 2019
  Vurdere organisatorisk plassering av hjelpemiddel-forvaltningen (knyttes til fysio- og ergoterapitjenesten?) 2019
  Tiltak knyttet til ytterligere behov for heldøgns omsorgstjenester:
  Utrede mulighet for utvidelse av heldøgns omsorgsløsninger i tilknytning til dagens eksisterende sykehjem 2020
  Utrede behov for og framskaffe ytterligere kapasitet for heldøgns omsorgsløsninger. En videreføring av dagens dekningsgrad for 80+ tilsier et behov for ca. 30 nye sykehjemsplasser fram mot 2025, i tillegg til foreslått utvidelse av Råkhaugen. x x Hele planperioden
  Utrede videre spesialisering av heldøgns institusjonsplasser (rus, psykisk helse, TFH mm) 2020
  Utrede behov for flere boenheter i bofellesskap med heldøgnsbemanning i fht dekningsgraden etter etablering av Nobel x 2020
  Utrede ny lokalisering av bofellesskapet på Gotfred Lies pl. 1 (22 plasser) 2019
  Utarbeide plan for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse (sykehjem) 2019
  Utvide dagens tilbud i bokollektiv til eldre utviklingshemmede (8 nye plasser)  - avklaring av bygningsmassen på Røbekk nødvendig. Samlokalisering av dagens brukere 2019
  Etablere ny avlastningsenhet med 8 døgnplasser (økning med 2 døgnplasser - pr i dag 25 barn) til erstatning for dagens på Røbekk 1 400 000 x 2019
  Avklare behov for ny lokalisering av barnebolig 2019
  Utrede og evet utvide eksisterende samlokaliserte boliger til mer rasjonelle driftsenheter, jf egen utredning TFH x 2019
  Etablere 6 nye hardbrukshus, jf egen utredning TFH x 2020
  Gode personalforhold i alle lokasjoner med heldøgnstjenester, jf arbeidstilsynets krav. Gjelder samlokaliserte boliger TFH x 2020

  *700 000 brukes her som gjennomsnittlig årslønn inklusive sosiale kostnader

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »