I Molde kommune tilbyr både pleie og omsorg, tiltak funksjonshemmede og ressurstjenesten heldøgns omsorg. Det skilles mellom heldøgns omsorg i bolig og i institusjon. I sistnevnte gis det følgende tilbud med ulik lengde og formål: avlastning, rehabilitering døgn, korttidsopphold, og langtidsopphold.

Definisjon

Tilbud om heldøgns tjenester finner vi øverst i omsorgstrappen. En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, i tillegg har enkelte andre tjenestetilbud på dagtid.
Målgruppen er personer med omfattende hjelpebehov i lengre eller avgrensede perioder.

Dagens situasjon

 • Gode heldøgns tjenester til personer med demens
 • God kommunikasjon og samhandling mellom korttidsavdelingene og spesialisthelsetjenesten
 • Det er et stabilt høyt antall søknader om langtidsopphold
 • Korttidsplassene er i hovedsak belagt av personer som venter på ledig langtidsplass og av pasienter utskrevet fra sykehusene, og i mindre grad av hjemmeboende pasienter
 • Manglende kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten med behov for kommunal oppfølging hele døgnet
 • Manglende avlastningskapasitet
 • Lokaler som ikke er anbefalt til bruk som avlastning og som barnebolig
 • Lite utbygd heldøgnstilbud til personer med alvorlig psykisk helsesvikt og/eller rusavhengighet

Utfordringer

 • Stadig flere, nye og komplekse oppgaver innen helse og omsorg skal løses på kommunalt nivå
 • Markant økning i antall eldre over 80 år fra 2025 og utover. Om lag 85% av veksten kommer i sentrum
 • Økende antall brukere med psykisk utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser
 • Økende antall brukere med psykiske helseutfordringer og / eller rusutfordringer
 • Sykehuset Nordmøre og Romsdal planlegges med færre døgnplasser fra 2022, noe som kan gi økt press på kommunale helsetilbud
 • Presset på langtidsplasser i sjukehjem medfører redusert korttids- og avlastningstilbud for hjemmeboende
  Ikke alle institusjoner og boliger er tilpasset standarder for moderne drift, livsløpsperspektiv eller bruk av velferdsteknologi

Sentralt i planperioden

 • Dimensjonering og spesialisering av heldøgnstilbudet i institusjoner og andre døgnbemannede botilbud
 • Kompetanse, kvalitet og innhold i tjenesten
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »