• Pleie og omsorg

  Heldøgns omsorg

  Langtidsopphold

  Målgruppe:

  Eldre/syke med svekket helse, redusert førlighet og et omfattende hjelpebehov

  Tiltak/tilbud:

  Lokalisert ved seks sykehjem. Skal være et varig hjem for personer som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.

  Korttidsopphold

  Målgruppe:

  Hjemmeboende personer med behov for tidsavgrenset døgntilbud.
  Personer med behov for heldøgns oppfølging etter utskrivning fra sjukehus

  Tiltak/tilbud:

  Etterbehandling eller opptrening etter sykehusopphold
  Observasjon, utredning, kartlegging av funksjonsnivå
  Observasjon og oppfølging i forbindelse med medisinering
  Pleie og omsorg ved livets slutt

  Rehabilitering døgnopphold

  Målgruppe:

  Personer med nedsatt funksjonsnivå på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte

  Tiltak/tilbud:

  Gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen

  Avlastning

  Målgruppe:

  For personer eller familier som har vedvarende tunge omsorgsoppgaver i forhold til en enkeltperson.

  Tiltak/tilbud:

  Bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.
  Gi omsorgspersonen(e) mulighet til å ivareta seg selv og egne behov i perioder.

  Bofelleskap

  Målgruppe:

  Personer med langvarig og vedvarende funksjonssvikt med behov for døgnkontinuerlig tilsyn

  Tiltak/tilbud:

  For eldre, og for personer med demens.

  Dagtilbud

  Dagsenter for personer med demens (Råkhaugen)

  Målgruppe:

  Personer med demensdiagnose

  Tiltak/tilbud:

  Tilbud 6 dager i uka på dag og kveld.
  Forebygge isolasjon og funksjonssvikt.
  Kan fungere som avlastning for pårørende

  Dagsenter for eldre

  Målgruppe:

  Eldre 65+

  Tiltak/tilbud:

  Tilbud 5 dager i uka. Lokalisert til 4 omsorgssentre.
  Forebygge isolasjon og funksjonssvikt.
  Kan fungere som avlastning for pårørende.


  Tjenester i hjemmet

  Hjemmesykepleie

  Målgruppe:

  Alle aldersgrupper med behov for tjenester i hjemmet

  Tiltak/tilbud:

  Nødvendig helsehjelp knyttet til ernæring, legemiddelhåndtering, sårbehandling, prøvetaking, veiledning, omsorg ved livets slutt, mm.

  Hverdagsrehabilitering

  Målgruppe:

  For personer over 18 år med rehabiliteringspotensiale, som ønsker å være aktiv og selvstendig.

  Tiltak/tilbud:

  Tidsavgrenset. Innebærer primært trening i hverdagsaktiviteter som personen selv prioriterer.

  Oppsøkende rehabilitering

  Målgruppe:

  For personer over 18 år med mer omfattende og sammensatt sykehistorie og sykdomsforløp, som har rehabiliteringspotensiale.

  Tiltak/tilbud:

  Tverrfaglig kartlegging og igangsetting av tiltak for å fremme aktivitet og deltagelse

  Personlig assistanse (praktisk bistand, hjelp i hjemmet, opplæring)

  Målgruppe:

  Personer som ikke er i stand til, eller trenger bistand til å dra omsorg for seg selv

  Tiltak/tilbud:

  Personlig stell og egenomsorg.
  Hjelp til dagliglivets gjøremål i tilknytning til husholdningen.
  Opplæring i dagliglivets gjøremål. Motivasjon til egenmestring.

  Demensutredning / "tiltak demens"

  Målgruppe:

  Personer med demensdiagnose

  Tiltak/tilbud:

  Systematisk oppfølging etter demensdiagnose for på et tidlig tidspunkt å fange opp endringer i psykisk og fysisk helsetilstand.

  Kreftomsorg

  Målgruppe:

  Personer med kreftsykdom og dens pårørende.

  Tiltak/tilbud:

  Oppfølging og koordinering av tjenester.

  Helsestasjon for eldre

  Målgruppe:

  Eldre med behov for rådgiving og veiledning rundt helseplager og mindre alvorlige helseproblemer.

  Tiltak/tilbud:

  Forebyggende og helsefremmende arbeid.

  Omsorgsstønad

  Målgruppe:

  Private omsorgspersoner som utøver tyngende omsorgsarbeid for sine nærmeste.

  Tiltak/tilbud:

  Økonomisk støtte.

 • Helsetjenesten

  Ergo/fysio/rehab

  Frisklivssentralen

  Målgruppe:

  Personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

  Tiltak/tilbud:

  Individuell og gruppebasert tidsavgrenset veiledning og oppfølging innen fysisk aktivitet og kosthold.
  Aktivitetstilbud som organiseres og koordineres med frivillige organisasjoner; Aktiv på Dagtid, «Sterk og Stødig» og Pensjonistgruppe – dette er «frisktrening» og ikke helsetjenester.

  Ergoterapi

  Målgruppe:

  Alle med behov for ergoterapi som enkeltstående helsetjeneste eller som del av tverrfaglig eller flerfaglig tilbud ut ifra behov.

  Tiltak/tilbud:

  Individuell vurdering med kartlegging, undersøkelse, veiledning, rådgiving og opplæring, behandling og oppfølging, eventuelt videre henvisning, formidling av hjelpemidler; til eksempel kommunikasjon, bevegelse, aktivitet og hygiene.

  Rehabiliteringsteam

  Målgruppe:

  Alle over 18 år med behov for rehabilitering, enten i hjemmet(oppsøkende) og/eller ved institusjon.


  Tiltak/tilbud:

  Tidsavgrenset tilbud til den som har behov for rehabilitering med sikte på å komme hjem til egen bolig og oppnå den hverdags-tilværelsen en ønsker innenfor realistiske rammer.

  Hverdags-rehabiliteringsteam

  Målgruppe:

  Personer som opplever utfordringer med å greie hverdagsaktiviteter, og ønsker å bli mest mulig selvstendig.

  Tiltak/tilbud:

  Tidsavgrenset rehabilitering med fokus på opptrening i hverdagsaktiviteter og hverdagsmestring.

  Fysikalske institutt

  Fysikalske institutt (privatpraktiserende fysioterapeuter som har inngått driftsavtale med kommunen)

  Målgruppe:

  Alle med behov for fysioterapi som enkeltstående helsetjeneste hovedsakelig, tverrfaglig samarbeid v/behov.

  Tiltak/tilbud:

  Individuell vurdering med kartlegging, undersøkelse, veiledning, rådgiving og opplæring, behandling og oppfølging individuelt og/eller i gruppe.

  Kommunal fysioterapi

  Målgruppe:

  Alle med behov for fysioterapi som enkeltstående helsetjeneste eller som del av tverrfaglig eller flerfaglig tilbud ut ifra behov.

  Tiltak/tilbud:

  Individuell vurdering med kartlegging, undersøkelse, veiledning, rådgiving og opplæring, behandling og oppfølging individuelt og/eller i gruppe.
  Formidling av hjelpemidler.

  Helsestasjons- og skolehelsetjenester

  ​Jordmortjenesten

  Målgruppe:

  Gravide og mor/barn etter fødsel

  Tiltak/tilbud:

  Svangerskapsoppfølging og tematreff for gravide, hjemmebesøk innen 48 timer etter hjemkomst fra sykehus. Dette er en tilpasning til kortere liggetid på sykehus etter fødsel. Ammehjelp.

  ​Helsestasjon for småbarn

  Målgruppe:

  Barn i alderen 0-6 år

  Tiltak/tilbud:

  Konsultasjoner ut fra barnevaksinasjonsprogrammet og helsestasjonsprogrammet.
  Barseltreff, hjemmebesøk innen 2 uker etter fødsel, ammekyndig hjelp.
  Helsesøster og lege er tilgjengelig, og det samarbeides med fysioterapeut.

  ​Skolehelsetjenesten

  Målgruppe:

  Barn i alder 6-18 år

  Tiltak/tilbud:

  Skolehelseundersøkelser. Barnevaksinasjonsprogrammet.
  Primærforebyggende arbeid/ helseinformasjon.
  Gruppetiltak ved behov.
  Helsesøster og lege er tilgjengelig i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Samarbeider med ergo- og fysioterapeut.

  Helsestasjon for ungdom (HFU)

  Målgruppe:

  Ungdom mellom 13 – 20 år, samt studenter

  Tiltak/tilbud:

  Lavterskeltilbud hvor ungdommer kan komme for å snakke med helsesøster, lege og psykolog om tema innenfor somatisk, psykisk og sosial helse/uhelse.
  Veiledning og tiltak i forhold til prevensjon, seksualitet og kjønnssykdommer.

  ​Flyktninghelsetjenesten

  Målgruppe:

  Alle flyktninger

  Tiltak/tilbud:

  Helseundersøkelse/-kartlegging ved ankomst. Helsesøster og lege er tilgjengelig.

  TTT (tidlig tverrfaglig tiltak)

  Målgruppe:

  Barnefamilier med barn 0 – 3 år/ definerte risikogrupper

  Tiltak/tilbud:

  Sikrer tidlig oppfølging av definerte risikogrupper. Koordineres fra helsestasjonen.

  ​Lavterskel foreldreveiledning

  Målgruppe:

  Barnefamilier med barn fra 0-13 år

  Tiltak/tilbud:

  Foreldreveiledningskurs.
  Individuelle foreldrekonsultasjoner.

  Psykolog

  Målgruppe:

  Barn og unge 0-21 år

  Tiltak/tilbud:

  Lavterskeltilbud konsultasjoner. Primærforebyggende arbeid/helseopplysning.
  Gruppetiltak etter behov.

  Legetjenesten

  Fastlegetjenesten

  Målgruppe:

  Alle kommunens innbyggere

  Tiltak/tilbud:

  28 fastleger og to leger i utdanning (LIS1) fordelt på sju fastlegekontor, privat eller kommunalt organisert

  Øvrig kommunale legetjenester

  Målgruppe:

  Alle kommunens innbyggere

  Tiltak/tilbud:

  Innkjøp av legetjenester til helsestasjon, skolehelse, sykehjem, rus, psykisk helse, smittevern, veiledning med mer. Kommuneoverlege.

  Molde interkommunale legevakt

  Målgruppe:

  Innbyggere i samarbeidskommunene med behov for akutt legehjelp

  Tiltak/tilbud:

  Et samarbeid mellom Eide, Fræna, Molde og Nesset.

  Kommunale akutte døgnplasser (KAD)

  Målgruppe:

  Innbyggere i samarbeidskommunene med behov for akutt døgnopphold

  Tiltak/tilbud:

  Samarbeid mellom Aukra, Eide, Molde og Nesset om fem interkommunale sengeplasser med liggetid på inntil tre døgn

  Miljørettet helsevern

  Miljørettet helsevern

  Målgruppe:

  Alle innbyggerne

  Tiltak/tilbud:

  Tilsyn og arbeid med miljørettede tiltak som har betydning for helse

 • Tiltak funksjonshemmede

  Heldøgns omsorg

  Tiltak/tilbud:

  Lokalisert til syv samlokaliserte boliger (driftsenheter), bofellesskap, avlastningsbolig, barneboliger samt i private boliger.

  Avlastning

  Målgruppe:

  For personer eller familier som har vedvarende tunge omsorgsoppgaver i forhold til en enkeltperson.

  Tiltak/tilbud:

  Avlastning ved kommunal avlastningsbolig

  Privat avlastning

  Målgruppe:

  For personer eller familier som har vedvarende tunge omsorgsoppgaver i forhold til en enkeltperson

  Tiltak/tilbud:

  I avlasters hjem

  Omsorgsstønad

  Målgruppe:

  Private omsorgspersoner som utøver tyngende omsorgsarbeid for sine nærmeste.

  Tiltak/tilbud:

  Økonomisk støtte.

  Støttekontakt

  Tiltak/tilbud:

  Bistand til aktiviteter eller et aktivt sosialt liv.

  Brukerstyrt personlig assistanse BPA

  Målgruppe:

  Brukere under 67 år med langvarig og omfattende bistandsbehov, og som er avhengig av praktisk og/eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet på grunn av sykdom, skade eller lidelser eller nedsatt funksjonsevne.

  Tiltak/tilbud:

  Alternativ organisering av praktisk bistand

  Varig tilrettelagt arbeid VTA

  Målgruppe:

  Personer med uføretrygd og behov for arbeid i skjermet virksomhet

  Tiltak/tilbud:

  Opprettholde og utvikle egenressurser ved å produsere varer og tjenester. Tiltak gjennom Nav.

  Dagsenter for utviklingshemmede (Enen)

  Målgruppe:

  Utviklingshemmede 18 år og eldre

  Individuell plan

  Målgruppe:

  Alle med behov for langvarig og koordinerte tjenester

  Tiltak/tilbud:

  Sampro (digital plattform)
  Koordinator

  Barnebolig

  Målgruppe:

  Barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg

  Tiltak/tilbud:

  Boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis

 • Ressurstjenesten

  Oppfølgingstjeneste

  Målgruppe:

  Personer med psykisk helsesvikt og/eller rusmiddelproblematikk som ønsker å leve bedre med sin utfordring eller oppnå bedre helsetilstand

  Tiltak/tilbud:

  Forebygge, behandle og legge til rette for mestring av livssituasjon.
  Ingen nedre eller øvre aldersgrense.

  Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)

  Målgruppe:

  Personer over 16 år som strever med mild til moderat angst, depresjon og søvnvansker.

  Tiltak/tilbud:

  Veiledet selvhjelp, (internettbasert; Assistert selvhjelp),
  Kurs og individuelle samtaler.
  Oppfølging rundt lettere avhengighetsproblematikk.

  Heldøgns omsorg

  Målgruppe:

  Personer med alvorlig psykisk helsesvikt

  Tiltak/tilbud:

  Bofellesskap, samlokalisert bolig samt i kommunal gjennomgangsbolig.

  Indigo

  Målgruppe:

  Personer med moderat til alvorlig ruslidelse og for ROP pasienter (personer med alvorlig rus- og psykisk lidelse)

  Tiltak/tilbud:

  Helsestasjon og Værestedet
  Enkelte helsetjenester som sårstell, sprøytebytte, vaksinasjoner, mm.
  Helseveiledning spesielt tilpasset for målgruppen,
  Samtaler, enkel mat og kaffe servering.

  Nærbehandling

  Målgruppe:

  Personer med et problematisk forhold til alkohol, narkotiske stoffer og/eller legemidler.

  Tiltak/tilbud:

  Gruppeterapi på dagtid, basert på AAs 12- trinns modell, (Minnesotamodell).

  LAR – Legemiddelassistert rehabilitering

  Målgruppe:

  Personer med langvarig og alvorlig opiatmisbruk.

  Tiltak/tilbud:

  Rehabiliterings- og stabiliserings tiltak ved bruk av substitusjonslegemidler. Forutsetter samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, fastlege og kommunehelsetjenesten.

  EXIT

  Målgruppe:

  Ungdom som står i fare for å utvikle en alvorlig rusmiddelavhengighet og som står utenfor ordinære tiltak i NAV

  Tiltak/tilbud:

  Tiltak i form av arbeidstrening og samtaler.

  Ungdomskontrakt

  Målgruppe:

  Kriminalitetsforebyggende tiltak for unge under 23 år

  Tiltak/tilbud:

  Påtaleunnlatelse med vilkår i stedet for tradisjonell straff. Samarbeidstiltak mellom politi, barnevern og rustjenesten.

  Tilbud om rustesting

  Målgruppe:

  Personer med behov for rustesting

  Tiltak/tilbud:

  Overvåket urinprøvetaking

  Tilbud om hasjavvenning

  Målgruppe:

  Primært unge og voksne opp til 25 år

  Tiltak/tilbud:

  Individuelt behandlingsopplegg

  Ball i hall

  Målgruppe:

  Unge 16-30 år

  Tiltak/tilbud:

  Uforpliktende idrett- og treningstilbud
  Lavterskeltilbud

 • Frivillighet (listen er ikke uttømmende)

  Aktivitetsvenn for personer med demens

  Målgruppe:

  Personer med demens, hjemmeboende og beboere på omsorgssentre.

  Tiltak/tilbud:

  Sosiale aktiviteter i nærmiljøet, i eget hjem eller i institusjon

  Arrangement

  Målgruppe:

  Beboere på omsorgssenter, dagsenterbrukere, personer med utviklingshemning, pårørende, hjemmeboende, i hovedsak eldre.

  Tiltak/tilbud:

  Frivillige enkeltpersoner og organisasjoner som bidrar ved større arrangement, eks: Gulljazz, ulike festarrangement ved institusjoner, julemarked, bydelskafe’, lørdagskafe, mm.

  Besøksvenn

  Målgruppe:

  Personer som på grunn av ensomhet, problemer med å komme seg ut blant folk eller av andre grunner søker om å få en besøksvenn.

  Tiltak/tilbud:

  Den frivillige besøker en hjemmeboende person som ønsker besøk.

  Bidrag inn i tjenestene som samarbeidspartnere

  Målgruppe:

  Dette kan variere svært mye, eksempel er personer som har hatt kreft, personer med demens, personer med rusutfordringer, personer med psykiske helseutfordringer.

  Tiltak/tilbud:

  Samarbeid om søknad på ulike tilskudd eller prosjektmidler rettet mot frivillige organisasjoner. Initiativ fra frivillige organisasjoner som har fått støtte til en aktivitet eller prosjekt der samarbeid med kommunen er en forutsetning for midler.

  Dans og sittedans

  Målgruppe:

  Beboere på omsorgssenter og brukere av dagsenter, personer med utviklingshemning

  Tiltak/tilbud:

  Arrangere, eller legge til rette for dans og sittedans ved sine arrangement.

  Ledsagertjeneste

  Målgruppe:

  Hjemmeboende med behov for ledsager til ulike aktiviteter og gjøremål.

  Tiltak/tilbud:

  Følge til ulike aktiviteter og gjøremål, slik som handling, frisør, lege.

  Leseombud, lesegruppe

  Målgruppe:

  Beboere på omsorgssenter eller brukere av dagsenter.

  Tiltak/tilbud:

  Høytlesing individuelt eller i grupper

  Likepersonarbeid og andre aktiviteter arrangert av pasientforeninger

  Målgruppe:

  Personer med ulike helseutfordringer.

  Tiltak/tilbud:

  Møter, kurs, og sosiale treffpunkt mm. i regi av ulike pasientorganisasjoner Eksempler er Hørselshemmedes landsforbund og Kreftforeningen

  Praktisk arbeid

  Målgruppe:

  Hjemmeboende som ikke greier å gjøre disse arbeidsoppgavene selv av helsemessige eller andre årsaker, i hovedsak eldre.

  Tiltak/tilbud:

  Bistand til praktisk arbeid i hjemmet, slik som hagearbeid, snømåking, skifte av lyspærer mm

  Strikkekafé

  Målgruppe:

  Brukere av omsorgssentre, hjemmeboende og Eldres kultursenter.

  Tiltak/tilbud:

  Arrangerer eller hjelpe til på strikkekafé.

  Trim/Treningsgruppe

  Målgruppe:

  Brukere av Frisklivssentralen eller Aktiv på dagtid. Hjemmeboende eldre med begynnende funksjonsnedsettelser.
  Personer med utviklingshemming.
  Personer med demens

  Tiltak/tilbud:

  Frivillige enkeltpersoner eller organisasjoner er ansvarlig for treningstilbud.

  Underholdning

  Målgruppe:

  Beboere på omsorgssenter, brukere av dagsenter.

  Tiltak/tilbud:

  Sang, musikk, besøk fra skoler, barnehager og kulturskolen.

 • Kulturtjenesten

  Hjelset Service senter

  Målgruppe:

  Eldre

  Tiltak/tilbud:

  Møteplass for eldre i nærmiljøet.

  Eldres kultursenter

  Målgruppe:

  Alle

  Tiltak/tilbud:

  Møteplass for seniorer, med trimgruppe, kor, bingo, håndarbeidsgruppe, foredrag, mm.

  Molde bibliotek

  Målgruppe:

  Alle

  Tiltak/tilbud:

  Språkcafe for innvandrere.
  Leseombud for eldre, blinde eller svaksynte,
  Barnetime, PopVit, mm.

  Molde frivilligsentral

  Målgruppe:

  Alle

  Tiltak/tilbud:

  Koordinere frivilligheten, enkeltpersoner og tjenesteapparatet.

 • Bolig

  Boligtildeling

  Målgruppe:

  Personer som selv ikke kan ivareta sin interesse på boligmarkedet, herunder personer som har behov for bolig med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemming og/eller andre årsaker

  Tiltak/tilbud:

  Tildeling av:
  kommunal gjennomgangsbolig,
  omsorgsbolig,
  trygdebolig
  bemannet bofellesskap
  bemannet bokollektiv

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »