En av de største utfordringene kommunen har for den fremtidige helse- og omsorgstjenesten er foruten økonomi, å anskaffe, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse gjennom rekruttering av kvalifisert personell. Krav til behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte tilstander krever mer spesialisert kunnskap i kommunen.

Rekruttering av arbeidskraft med riktig kompetanse krever innsats på flere områder. I tillegg til å rekruttere nye, må kommunen beholde og videreutvikle de medarbeiderne tjenesten til enhver tid har. Strategier og tiltak må støtte opp under langsiktig tenkning og virkemiddelbruk. Arbeid med effektive rekrutterings- og kompetansetiltak må påregnes kostnader på kort sikt, med avkastning på lang sikt.

Systematisk satsning på kompetanse er avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning. Strategisk kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og tiltaksevaluering for å sikre at kommunen og den enkelte medarbeider har og nyttiggjør kompetansen.

Definisjon

Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner som må benyttes for å utføre kommunens oppgaver.

Nødvendig og nyttiggjort kompetanse gir riktige tjenester

Dagens situasjon

 • Mange kompetente og engasjerte ansatte
 • Fokus på lederutvikling
 • Strategisk kompetanseplan legges til grunn ved planlegging av kompetansetiltak
 • 62 % av ansatte har deltid
 • Høy gjennomsnittsalder blant ansatte
 • Høyt sykefravær
 • Vakanser
 • Mye tid går med til rekruttering og opplæring
 • Kompliserte tilstander krever spesialisert kompetanse

Utfordringer

 • Anskaffe, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse
 • Tilstrekkelig antall ansatte

Sentralt i planperioden

 • Strategisk kompetanse utvikling
 • Rekrutteringsstrategi
 • Seniorpolitikk
 • Heltidskultur
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »