• Mottakere KOSTRA – utvikling 2015 - 2017

  Molde kommune har hatt en stabil utvikling i antall tjenestemottakere fra 2015 til 2017. I 2017 endret Molde kommune registreringspraksis for noen brukergrupper innen psykisk helse og rus, noe som øker antall registrerte tjenestemottakere fra 2016 til 2017 i aldersgruppen 0-66 år. Disse tjenestemottakerne fikk det samme tilbudet før 2017, men ble da registrert på en annen måte.

  Molde kommune hadde 1307 mottakere av pleie- og omsorgstjenester i 2017 i følge KOSTRA-statistikken. Dette er mottakere der det blir fattet vedtak om tjenester. I tillegg ytes det tjenester innenfor fagområder der det ikke er krav om vedtak. Dette gjelder blant fysioterapi, ergoterapi, oppsøkende rehabilitering, kommunale legetjenester mm.

  Molde kommune
  Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 2015 2016 2017
  Mottakere av pleie- og omsorgstjenester 1 128 1 158 1 307
  Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 0-66 år 382 408 553
  Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67-79 år 195 206 223
  Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år og over 544 542 532
  Mottakere av hjemmetjenester i alt 882 918 1 067
  Mottakere av hjemmetjenester 0-66 år 361 384 530
  Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år 156 154 164
  Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over 521 534 537
  Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over 365 380 373
  Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt 291 312 313
  Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år 116 117 127
  Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år 54 68 63
  Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 121 127 123
  Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 31 32 34
  Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 67 år og over 23 26 28
  Beboere i institusjon i alt 255 259 265
  Beboere i institusjon 18-66 år 20 23 19
  Beboere i institusjon under 67 år 36 44 44
  Beboere i institusjon 67-79 år 40 52 61
  Beboere i institusjon 80 år og over 179 163 160
  Institusjonsbeboere på tidsbegrenset opphold 51 56 55
  Institusjonsbeboere på langtidsopphold 204 203 210
  Sykehjemsbeboere 237 236 235
  Mottakere av avlastning 36 40 42
  Mottakere av støttekontakt 177 197 198
  Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12 82 79 82
  Hjemmeboere med høy timeinnsats 97 94 101
  Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA 13 14 15
  Mottakere av matombringning 248 266 272
  Mottakere av trygghetsalarm 441 438 442
 • Nøkkeltall i KOSTRA – Molde kommune sammenlignet med Kommunegruppe 13

  Molde kommune bruker en relativt høyere andel av kommunens netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester enn gjennomsnittet i KG 13. I forhold til Ålesund og Kristiansund er andelen relativ lik. For netto driftsutgifter pr. innbygger, pr. innbygger > 80 år og pr. innbygger > 67 år ligger også kostnadsnivået i Molde over KG 13, men relativt likt med Ålesund og Kristiansund. De siste årene har det vært en vridning i ressursbruken fra institusjonsdrift til tjenester til hjemmeboende i Molde kommune. Det har ikke vært samme utvikling for KG 13, og Molde kommune er nå tilnærmet lik KG 13 i andel netto driftsutgifter fordelt mellom hhv. Institusjonstjenester og tjenester til hjemmeboende.

  Når det gjelder utdanningsnivå, ligger Molde kommune relativt likt med KG 13. Andelen årsverk med fagutdanning fra høyskole/universitet er likevel noe høyere i Molde sammenlignet med KG 13. Lønnsutgifter pr. kommunalt årsverk ekskl. fravær er likevel relativt likt med KG 13. For årsverk pr. mottaker ligger Molde kommune over KG 13, men for denne indikatoren har Molde kommune hatt en positiv utvikling siden 2015, og nærmer seg landsgjennomsnittet. Samtidig er registreringspraksisen for noen brukergrupper innen psykisk helse og rus endret i 2017. Brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester blitt redusert for Molde kommune siden 2015.

  Når det gjelder mottakere av hjemmetjenester ligger Molde kommune over KG 13 for innbyggere mellom 0-66 år, under for innbyggere mellom 67-79 år, og nesten likt med KG 13 for innbyggere over 80 år.
  Nivået på brukerbetaling for praktisk bistand er lavt i Molde kommune, både sammenlignet med KG 13, men også sammenlignet med Ålesund og Kristiansund.

  I Molde kommune bor en langt lavere andel av kommunenes innbyggere over 80 år i bolig med heldøgns bemanning enn gjennomsnittet for KG 13. Samtidig har Molde kommune fremdeles flere plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år enn KG 13.

  Når det gjelder samlet dekningsgrad for institusjon og heldøgnsbemannet bolig, var den 21 % for Molde kommune i 2017 og 26 % for KG 13. Ålesund og Kristiansund ligger marginalt over KG 13 for denne indikatoren. Dekningsgrad for heldøgns omsorgsplasser er omtalt særskilt.

  I forhold til KG 13 har Molde kommune er høyere andel av beboere i institusjon under 67 år, og en lavere andel av beboere i institusjon over 80 år.

  Andel enerom har økt mye i Molde de siste tre årene, og er nå tilnærmet på nivå med KG 13.
  Antall legetimer pr uke pr beboer i sykehjem er stabilt men lavt i Molde kommune i forhold til KG 13. Dette vil endre seg i løpet av 2018. Nivået på fysioterapitimer har vært synkende de tre siste årene, men ligger likevel nært opptil KG 13.
  Korrigert brutto driftsutgift pr institusjonsplass er lavere i Molde kommune enn i KG 13, tilsvarende ser vi for utgift pr beboerdøgn i institusjon.

  Molde kommune har en høyere andel av brukere som har omfattende bistandsbehov, både i hjemmet og i institusjon. Andelen aleneboende er også høyere enn for KG 13, og høyere enn i Ålesund og Kristiansund.

  Når det gjelder tildeling av timer, ligger Molde kommune høyt over KG 13 for praktisk bistand. Sammenlignet med Ålesund og Kristiansund er ikke forskjellene like store. Molde kommune ligger samtidig under KG 13 for tildelt timer til hjemmesykepleie. Gjennomsnittlig antall tildelt timer i uken ligger også over KG 13.

  Oppsummert kan man si at Molde kommune bruker en større andel av kommunens netto driftsutgifter til pleie- og omsorg sammenlignet med KG 13, noe kommunen delvis blir kompensert for gjennom inntektssystemet. Molde kommune har hatt en positiv utvikling i dreining fra institusjonsdrift til tjenester i hjemmet de siste årene, men har fremdeles en høyere institusjonsandel enn KG 13. For tjenester i hjemmet er den største forskjellen sammenlignet med KG 13 knyttet til tildelingsomfanget av praktisk bistand. Dette gjelder i hovedsak aldersgruppen under 67 år.

  Nøkkeltall Pleie og omsorg KOSTRA Molde KG 13
  2015 2016 2017 2017
  Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 36,6 34,9 36,4 30,3
  Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo 46 45 44 43
  Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo 49 50 52 51
  Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo 5 4 5 6
  Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 354 804 372 513 419 751 395 290
  Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 108 211 109 854 119 658 110 116
  Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 72 75 73 74
  Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 39 39 38 36
  Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 479 872 477 427 445 712 419 825
  Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg 697 671 709 898 725 866 731 444
  Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,63 0,61 0,56 0,52
  Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 16 17 24 21
  Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år 54 51 52 62
  Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 288 300 296 299
  Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 291 762 285 814 262 957 255 752
  Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg 0,6 0,6 0,6 1,2
  Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 11,3 12,2 14,3 14,3
  Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 41,6 40,7 39,3 32,9
  Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 1,0 1,1 1,6 3,3
  Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 18,8 18,3 18,4 15,7
  Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 21 21 21 26
  Andel beboere på institusjon under 67 år 14,1 17,0 16,6 13,5
  Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 5,3 5,0 5,0 4,3
  Andel beboere i institusjoner 80 år og over 70,2 62,9 60,4 66,1
  Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon 1,4 1,7 1,9 1,4
  Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14,1 12,9 12,7 11,7
  Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,5 17,2 17,2 26,1
  Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 3,3 3,4 5,2 6,9
  Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,38 0,42 0,39 0,59
  Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,49 0,46 0,37 0,40
  Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 79,0 85,3 92,2 94,1
  Utgifter per beboerdøgn i institusjon 2 960 3 036 3 170 3 502
  Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 041 252 1 076 779 1 109 117 1 188 083
  Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 14,4 14,4 14,6 13,4
  Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) 1 038 990 1 125 1 160
  Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år 25,8 27,3 20,2 19,7
  Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år 17,3 14,3 18,9 15,0
  Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 8,8 11,3 12,3 13,9
  Andel brukere (ekskl. langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan 8,6 6,2 6,0 9,2
  Andel av brukere (prosent) med noe/avgrenset bistandsbehov 43,1 45,2 41,5 41,1
  Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 28,1 29,7 30,0 24,6
  Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand 19,0 20,0 20,1 10,7
  Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 4,1 3,9 3,6 4,8
  Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon 14,8 14,8 13,6 10,9
  Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold 51,0 73,2 63,6 45,8
  Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold 87,7 91,1 91,9 87,1
  Andel aleneboende mottakere utenfor inst. med både hjemmetj. og støttetj 45,3 45,6 44,1 33,0
 • KOSTRA-tall fra årsrapporten

  Behovsprofil og andel netto driftsutgifter

  Utdrag fra behovsprofilen

  I tabellen under presenteres kommunens behovsprofil fra KOSTRA. Tabellen er viktig når man studerer anvendelsen av midlene til de forskjellige tjenestene for å kunne si om forskjellen ligger i demografien eller sosiale forhold. Tabellen viser at Molde kommune har relativt færre barn i barnehage- og grunnskolealder, og flere i de to eldste aldersgruppene. Demografien tilsier at Molde kommune i utgangspunktet kan ha lavere utgifter til barnehage- og skolesektoren enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Men forskjellen i andel i barnehagealder er redusert og relativt liten i 2017 etter at denne har gått ned i de to sammenligningsgruppene. Videre er det grunn til å tro at Molde kommune vil ha høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester enn landet og kommunegruppe 13.

  På de fleste levekårsindikatorene har Molde kommune litt bedre tall enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dette indikerer at Molde kommune vil ha lavere utgifter innenfor aktuelle tjenesteområder enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet.

  For Molde kommune har det fra 2016 til 2017 vært en relativt svak økning i folketallet. Aldersgruppen med størst relativ økning i Molde kommune var aldersgruppen 67–79 år. Størst relative nedgang var det i aldergruppen 0 år, eller nærmere bestemt antall nyfødte. Døde per 1 000 innbygger hadde en klar økning i 2017. Videre viser tabellen at innflyttingen forsetter å gå ned, og at denne er betydelig lavere enn i kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten har i 2017 gått ned igjen etter økning i 2016, men er fremdeles litt høyere enn i 2015.

  Ulikheter i behovsprofilen mellom kommuner, er gjenstand for korrigering i inntektssystemet. Dette innebærer at Molde kommunes frie inntekter er lavere enn gjennomsnittskommunens frie inntekter.

  Behovsprofil nivå 2

  Behovsprofil nivå 2
  Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
  Befolkningsdata per 31. desember
  Folkemengden i alt 26 732 26 822 26 901 1 921 427 1 940 444 1 977 649 4 555 595 4 591 560 4 622 151
  Andel kvinner, i pst. 49,8 49,8 49,9 49,9 49,9 49,9 49,6 49,5 49,5
  Andel menn, i pst. 50,2 50,2 50,1 50,1 50,1 50,1 50,4 50,5 50,5
  Andel 0 åringer, i pst. 1,2 1,1 0,9 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1
  Andel 1–5 år, i pst. 5,6 5,6 5,6 6 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7
  Andel 6–15 år, i pst. 11,7 11,6 11,7 12,5 12,5 12,5 12,3 12,3 12,3
  Andel 16–18 år, i pst. 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8
  Andel 19–24 år, i pst. 8,3 8,2 8 7,7 7,7 7,6 7,8 7,8 7,7
  Andel 25–66 år, i pst. 53,9 53,8 53,6 54,4 54,4 54,4 54,1 54 54
  Andel 67–79 år, i pst. 10,8 11,3 11,8 10,2 10,5 10,7 10,5 10,8 11,1
  Andel 80 år og over, i pst. 4,7 4,7 4,7 4,1 4,1 4,1 4,4 4,4 4,4
  Levekårsdata
  Andel skilte og separerte 16–66 år, i pst. 10,5 10,7 10,7 11,6 11,7 11,5 10,9 10,8 10,7
  Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden, i pst 1,5 1 - 1,6 1,2 - 1,5 1,1 -
  Andel uførepensjonister 16–66 år, i pst. 7,4 7,5 - 9 9,1 - 9,4 9,5 -
  Andel enslige innbyggere 80 år og over, i pst. 62,2 61,1 59,2 62,9 62,9 62,1 63,9 63,4 62,7
  Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,9 84,7 83,9 82,8 83,7 83,9 82,9 83,7 83,1
  Forventet levealder ved fødsel, menn 79 80,6 79 78,4 79,7 79,4 78,4 79,6 78,5
  Levendefødte per 1 000 innbyggere 11,3 11 9,1 10,8 10,5 10,2 10,8 10,6 10,2
  Døde per 1 000 innbyggere 7,8 7,6 8,4 7,6 7,6 7,5 8,1 8 8
  Innflytting per 1 000 innbyggere 54,1 50,6 49,6 61,3 60,2 61,1 58,5 57,6 56,9
  Utflytting per 1 000 innbyggere 45 50,7 47,3 53,8 53,3 54 53 52,5 52,5
  Andel innvandrerbefolkning, i pst. 11,9 12,2 12,8 15,9 16,6 17,1 13,9 14,5 15
  Bosettingsstruktur
  Andel av befolkningen som bor i tettsteder, i pst. 85,8 87,6 - 88,7 89 - 77,5 77,9 -
  Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,9 6,9 - 6,4 6,5 - 7,4 7,4 -
  Arbeidsmarked
  Registrerte arbeidsledige i pst. av befolkningen i alderen 15–74 år 1,4 1,9 1,5 2,1 2 1,7 2 2 1,6
  Andel av befolkningen 20–66 år som pendler ut av bostedskommunen, i pst. 12,5 12,8 - 31,4 31,7 - 28,6 28,6 -
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »