Fastlegene har en sentral rolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, kommunen har det overordnede ansvaret. Gjennom organiseringen av fastlegetjenesten skal kommunen sørge for at alle kan få fastlege.

Fagplan for legetjenester Molde kommune 2018 – 2025 skal sikre at innbyggerne i kommunen får nødvendige legetjenester ved at:

 • kommunen har nok fastleger
 • det er tilstrekkelig legeressurs i sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste og andre kommunale tjenestetilbud som krever lege
 • kommunen har tilstrekkelig ressurser for samfunnsmedisinske legetjenester
 • legetjenesten er en integrert del av øvrig kommunale helse- og omsorgstjenester
 • kommunen har tilstrekkelig antall legevaktleger tilgjengelig

Dagens situasjon

 • 28 fastleger fordelt på sju legekontor/-senter
 • Fastleger er selvstendig næringsdrivende, tilknyttet kommunen gjennom individuelle avtaler
 • Fastlegeordningen har godt omdømme
 • Fastlegeordningen er generelt under press grunnet mange nye arbeidsoppgaver
 • Den interkommunale legevakttjenesten fungerer godt
 • KAD fungerer bra og er et godt tilbud til innbyggerne

Utfordringer

 • Stadig flere oppgaver og økende behov for legetjenester
 • Forsvarlige helse- og omsorgstjenester krever tilstrekkelig legeressurser
 • Ingen krav om veileder for fastleger som ikke er spesialister
 • Begrenset kapasitet og midler til involvering av legetjenesten i kommunal tjenesteyting og utvikling
 • Økende krav til kompetanse og personellbehov i legevakttjenesten
 • Etableringen av Sykehuset Nordmøre og Romsdal

Sentralt i planperioden

 • Kapasitet i fastlegetjenesten
 • Veilederordning for leger under spesialisering
 • Turnusleger og studenter i praksis
 • Fastleger delaktig i kommunens plan-, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Legevaktordningen
 • Legeressurser i det kommunale tjenesteapparatet
 • Tilpasse legetjenestene til etableringen av Sykehuset Nordmøre og Romsdal
 • Teknologisk utvikling i legetjenestene
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »