I Molde kommune yter pleie og omsorg, helsetjenesten, tiltak funksjonshemmede og ressurstjenesten ulike tjenester i hjemmet.

Definisjon

Tjenester i hjemmet er helsehjelp som gis hjemme hos brukeren.
Kommunen vurderer bistandsbehovet til den enkelte søker, og i samarbeid med brukeren og/eller pårørende avgjøres det hvilke tjenester som kan være aktuelle.
Målet er at tjenestene skal bidra til at flere kan bo hjemme lengre, med en meningsfylt hverdag de mestrer. Brukerens behov skal være styrende.

Dagens situasjon

 • Over 1000 mottakere av hjemmetjenester i 2017
 • Økende fokus på brukermedvirkning «Hva er viktig for deg?»
 • For lite fokus på egenmestring ved tildeling av tjenester
 • Stabilt press på tjenestene de siste årene
 • Venteliste på fysioterapi og ergoterapi
 • Hverdagsrehabiliteringsteam er etablert, kulturen er under utvikling
 • Lang ventetid på tekniske hjelpemidler
 • Behov for mer samarbeid mellom de ulike tjenestene

Utfordringer

 • Flere brukere med komplekse og sammensatte utfordringer
 • Diagnosestyrte tjenester fremfor fokus på brukermedvirkning
 • Egenmestring og hverdagsrehabilitering må bli mer styrende for tildeling av tjenester
 • Mindre tilgang til nødvendig fagkompetanse
 • Flere velger å bo hjemme i boliger som ikke er tilrettelagt for pleie og omsorgsformål
 • Flere pårørende som trenger oppfølging

Sentralt i planperioden

 • Kartlegging, vurdering og tildeling av tjenester – Hva er viktig for deg?
 • Tjenestetilbud og ressursutnyttelse
 • Egenmestring og hverdagsrehabilitering
 • Hjelpemiddelforvaltning
 • Rekruttering og kompetanseheving
 • Pårørendeomsorg
 • Velferdsteknologiske løsninger som understøtter egenmestring
Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »