• Befolkningsutvikling

  Innbyggertallet vil fortsette å vokse, og befolkningen vil bli stadig eldre. Dette gjelder både for landet og for Molde kommune. Et økende antall eldre betyr økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Helsetilstanden i befolkningen vil være avgjørende for nivået på behovet for tjenester.

  Tabellen viser forventet framskriving av befolkningen i Molde kommune fra 2018 til 2030, basert på SSB middels fremskrivningsalternativ oppdatert i juni 2018. Framskriving langt fram i tid er alltid forbundet med usikkerhet, men usikkerheten er vesentlig lavere for befolkningen over 50 år.

  Dagens Molde kommune vil ha om lag 28.000 innbyggere i 2025, en økning på om lag 1.250 fra 2018. Av denne økningen vil om lag 75% være over 67 år, herav 280 over 80 år. Fram mot 2030 vil tendensen fortsette, men i denne perioden vil en mye høyere andel av veksten være knyttet til aldersgruppen over 80 år.

  Ved helhetlig dimensjonering av helse- og omsorgstjenester legges ofte befolkningen over 67 år til grunn. Selv om det er personer i alle aldre som mottar pleie- og omsorgstjenester, er hovedmålgruppen for pleie og omsorg de i aldersgruppen 67 år og over, samt personer med utviklingshemming og/eller andre sykdommer/utfordringer som gir behov for kommunale tjenester.
  Ved dimensjonering av institusjonsplasser legges ofte befolkningen over 80 år til grunn.

  Folkemengde og framskrevet folkemengde 1. januar, etter aldersgrupper og år

  Hovedalternativet (MMMM)
  Molde kommune 2018 2020 2025 2030
  0-19 år 6 257 6 259 6 325 6 530
  20-66 år 16 216 16 235 16 422 16 659
  67-79 år 3 165 3 369 3 853 3 942
  80-89 år 1 005 1 039 1 242 1 776
  90 år og eldre 257 265 299 316
  I alt 26 900 27 167 28 141 29 223
 • Plansoner

  Ved vurdering av lokalisering av institusjonsplasser og baser for hjemmetjenester, er det naturlig å dele kommunen inn i tre plansoner, jr. gjeldende inndeling av distrikt i pleie- og omsorgstjenesten. De tre sonene er Sentrum inkl. Sekken, Hjelset/Kleive og Bolsøya/Skåla.

  Tabell: Befolkningen pr. 01.01.17 fordelt på plansoner

  Befolkning 01.01.17 Sentrum Hjelset/Kleive Bolsøya/Skåla SUM
  0-19 år 5 041 523 713 6 277
  20-44 år 7 069 694 815 8 578
  45-66 år 6 278 676 659 7 613
  67-79 år 2 523 269 228 3 020
  80-89 år 847 80 77 1 004
  over 90 år 198 21 24 243
  21 956 2 263 2 516 26 735
  %-vis fordeling mellom plansoner alle 82,1 % 8,5 % 9,4 %
  %-vis fordeling mellom plansoner > 67 år 83,6 % 8,7 % 7,7 %

  NB: Det er marginale forskjeller i befolkningstallene for kommunen sett under ett, og for kommunen fordelt på plansoner/sum av grunnkretser. I det siste tilfellet telles ikke antallet personer i hver aldersgruppe dersom tallet er lavere enn 3 i en grunnkrets. Det er derfor heller ikke fornuftig å framskrive befolkningssammensetningen fra dette nivået.

  Godt over 80 % av befolkningen i Molde bor i Molde sentrum, dette gjelder alle aldersgruppene. Dette vil ikke endre seg vesentlig framover. Økende urbanisering er for øvrig en trend i hele samfunnet.

  I forhold til befolkningens alderssammensetning og bosettingsmønster pr i dag, har Molde kommune en relativt stor andel av ordinære langtidsplasser i sykehjem utenfor sentrum (Kleive omsorgssenter og Skåla omsorgssenter)

  Sykehjemsplasser Sentrum Hjelset/Kleive Bolsøya/Skåla SUM
  Ordinær/langtid 107 24 17 148
  Korttid - avlastning 36 36
  Rehabilitering 4 4
  Forsterket nevrologi 4 4
  Skjermet demens 36 36
  Forsterket skjermet demens 4 4
  Sum sykehjemsplasser 191 24 17 232

  Tjenester bør lokaliseres nært der folk bor, og befolkningens bosettingsmønster må derfor vektlegges ved utbygging av framtidig økt kapasitet.Vi vet at eldre ønsker å fortsette å bo i nærmiljøet sitt, selv om de må flytte til en mer tilrettelagt bolig, et bemannet bofelleskap eller en institusjon.

 • Forsørgerbyrde

  Forsørgerbyrden for eldre defineres som forholdet mellom personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) og personer over 67 år. For dagens Molde kommune vil dette tallet reduseres fra 3,7 i 2018 til 3,0 i 2025, og reduksjonen fortsetter fram mot 2040. Dette illustrerer tydelig utfordringer knyttet til tilgjengelige ressurser, både i form av økonomi og i form av arbeidskraft. Dagens situasjon og forventet utvikling er enda mer utfordrende i dagens Midsund kommune og Nesset kommune.

 • Dekningsgrad heldøgns omsorg

  Helsetilstanden i befolkningen er viktig sett i sammenheng med bruk av dekningsgrader som grunnlag for dimensjonering av tjenestebehov, herunder institusjonstjenester. Beregninger knyttet til dekningsgrad illustrerer hvordan behovet for tjenester endrer seg i takt med et økende antall eldre.

  En videreføring av dagens dekningsgrad for sykehjemsplasser på 18,3%, betyr en økning på 50 institusjonsplasser fram mot 2025 og ytterligere 100 fram mot 2030. Andre forutsetninger knyttet til dekningsgrad for institusjonsplasser (16% - 20%) er også illustrert i tabellen.

  Hovedalternativet (MMMM)
  Molde kommune 2018 2020 2025 2030
  80-89 år 1 005 1 039 1 242 1 776
  90 år og eldre 257 265 299 316
  I alt 1 262 1 304 1 541 2 092
  Sykehjemsplasser ved ulik dekningsgrad
  Institusjonsplasser - dekningsgrad 16% 202 209 247 335
  Institusjonsplasser - dekningsgrad 2018 (18,3%) 232 239 282 383
  Institusjonsplasser - dekningsgrad 20% 252 261 308 418

  Tallene i tabellen, der en ser utvikling av befolkningen over 80 år fram mot 2025 – 2030 sammen med ulike forutsetninger for dekningsgrad i sykehjem, viser hvor viktig det er for kommunen å jobbe forebyggende og helsefremmende, legge til rette for utbygging av gode bomiljø og boalternativ for målgruppene, etablere og bygge opp under gode sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige, ha en godt utbygd hjemmetjeneste, etablere bemannede/heldøgnsbemannede bofellesskap og implementere velferdsteknologiske løsninger som tiltak for å redusere behovet for institusjonsplasser.

  KOSTRA-sammenligninger viser at Molde kommune har en høyere dekningsgrad for institusjonsplasser enn KG 13 (kommunegruppe 13) ved utgangen av 2017, og en langt lavere dekningsgrad for boliger med heldøgnsbemannet bolig. I 2019 vil Nobel bofellesskap bli etablert med 25 plasser, men selv etter det vil dekningsgraden i Molde være lav sammenlignet med KG 13.

  Dekningsgrad Plasser
  Dekningsgrader av befolkningen > 80 år Molde KG 13 Molde 2017 Molde som KG 13
  Dekningsgrad sykehjem/sykehjemsplasser 18,3 15,7 232 199
  Dekningsgrad bofellesskap/plasser 2,7 10,3 34 130
  21,0 26,0 266 329

  Molde kommune har relativt flere eldre enn gjennomsnittet for landet, noe kommunen blir kompensert for gjennom inntektssystemet. I 2018 fikk Molde kommune 23,6 mill. kroner i utgiftutjevning knyttet til avvikende alderssammensetning i aldersgruppen over 67 år, hvorav om lag 16 mill. kroner gjelder aldersgruppen over 80 år. Den avvikende alderssammensetningen kan være en av årsakene til den relativt høye institusjonsandelen i kommunen.

  Det finnes ikke en veiledende norm for anbefalt dekningsgrad for institusjonsplasser eller samlet for plasser med heldøgns omsorgstjeneste for kommunene. Forhold som påvirker behovet for heldøgns omsorgsplasser er flere (befolkningens helsetilstand, boligtilbud for målgruppene, omfang, innhold og organisering av tjenester i hjemmet, implementering av velferdsteknologiske løsninger mm), og dette varierer mellom kommuner. I takt med et økende antall eldre, er det likevel forventet at den samlede dekningsgraden for tradisjonelle sykehjemsplasser vil bli redusert fram mot 2030.

  Molde kommune vedtok å innføre en samboergaranti for langtidsbeboere i sykehjem i mars 2018. I april 2018 vedtok Stortinget å innføre en samboergaranti som innebærer at eldre pleietrengende med plass på sykehjem, skal kunne bo sammen med ektefelle/samboer også der, uavhengig av ektefelle/samboers pleiebehov. Konsekvensene av en slik samboergaranti er ikke kjent. I Molde kommune er det foreløpig ikke kommet søknader om sykehjemsplass for ektefelle/samboer. Det ikke forutsatt at samboergarantien skal medføre behov for flere sykehjemsplasser. En praktisk konsekvens av garantien kan bli behov for flere større pasientrom/dobbeltrom.

 • Nye Molde kommune

  Befolkningsutviklingen i nye Molde kommune viser samme trend som for Molde kommune. Befolkningen blir eldre og forsørgerbyrden øker.


  Nye Molde kommune Hovedalternativet MMMM
  2018 2020 2025 2030
  Molde Nesset Midsund Molde Nesset Midsund Molde Nesset Midsund Molde Nesset Midsund
  0-19 år 6 257 644 536 6 259 609 517 6 325 562 483 6 530 544 489
  20-66 år 16 216 1 705 1 105 16 235 1 676 1 116 16 422 1 562 1 144 16 659 1 448 1 137
  67-79 år 3 165 397 264 3 369 404 276 3 853 468 291 3 942 485 289
  80-89 år 1 005 150 112 1 039 164 102 1 242 168 104 1 776 211 140
  90 år og eldre 257 50 32 265 49 37 299 43 32 316 52 30
  I alt 26 900 2 946 2 049 27 167 2 902 2 048 28 141 2 803 2 054 29 223 2 740 2 085
  Nye Molde kommune Hovedalternativet MMMM
  2018 2020 2025 2030
  0-19 år 7 437 7 385 7 370 7 563
  20-66 år 19 026 19 027 19 128 19 244
  67-79 år 3 826 4 049 4 612 4 716
  80-89 år 1 267 1 305 1 514 2 127
  90 år og eldre 339 351 374 398
  I alt 31 895 32 117 32 998 34 048

  Dekningsgraden for hhv institusjonsplasser i sykehjem og heldøgnsomsorg plasser samlet er tilnærmet lik i Molde og i Midsund, og noe høyere i Nesset.

  Dekningsgrader 01.01.2018 Molde Midsund Nesset
  Befolkning 80-89 år 1 005 112 150
  Befolkning >90 år 257 32 50
  Sum > 80 år 1 262 144 200
  Institusjonsplasser sykehjem 232 26 48
  Heldøgnsbemannet bofellesskap 34 4 9
  Sum heldøgnsplassser 266 30 57
  Dekningsgrad > 80 år institusjon 18,3 % 18,1 % 24,0 %
  Dekningsgrad > 80 år heldøgn samlet 21,1 % 20,8 % 28,5 %
 • Folkehelseprofilen for Molde kommune

  Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år en folkehelseprofil for kommuner/bydeler/fylker. Folkehelseprofilene er et bidrag til kommunene for å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

  Folkehelseprofilen inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levevilkår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom. Generelt kan man si at Molde kommune har en positiv folkehelseprofil på de fleste områdene, der det blant annet også kommer til uttrykk at det er mindre sosiale forskjeller i Molde kommune enn i landet for øvrig.

Last ned utskriftsvennlig PDF:

Last ned hele planen »

Last ned kapittel »

Last ned gjeldende side »